jueves, 20 de junio de 2019


SEGUIM AMB EL DITXÓS CALOR…
 
En certes ocasions, l’ambient tèrmic pot generar riscos per la nostra salut. Generalment, aquestes situacions s’acostumen a relacionar amb l’existència de temperatures altes, fums, soroll i fortes càrregues de feina, les quals indiquen un gran esforç físic.
Des de fa ja algun temps, en Plantes com les de Carrosseries i Pintura i fins avui, seguim tenint problemes, els quals sembla ser que tornen a repetir-se any rere any: La calor, el fum, la insuportable i a la vegada, esgotadora contaminació acústica que pateixen els companys de Carrosseries a la zona de compartiment de motor, a  la L1 i la L2, tant a laterals com a portes.
Els esmentats problemes son deguts, entre d’altres, a la pèssima ventilació de la Planta. Si a això, li sumem el mal posicionament de les toveres encarregades d’aproximar l’aire acondicionat als llocs de treball, pal·liant així els efectes de la sensació tèrmica, tal i com es va comentar en el seu dia, ja que quan el calor generat per l’organisme no pot ser emès a l’exterior, s’acumula a l’interior del cos fent que la seva temperatura augmenti, disminuint el seu rendiment (la sensació de cansament arriba abans del que seria normal per la seva feina) e inclús afectant a la seva capacitat mental (disminuint l’atenció i la comprensió) produint si més no, greus danys en el seu organisme amb pèrdues de coneixement que ni la hidratació amb aigua pot parar.
Tenint en compte les altes temperatures, l’elevat grau de fum en alguns llocs de feina, tot això associat a la execució de determinades tasques, és precís conèixer i posar atenció als símptomes derivats de la constant exposició al calor. Amb la finalitat d’adoptar mesures de prevenció i protecció.
Des d’UGT Nissan, continuarem batallant per la millora de totes les instal·lacions que afecten a la plantilla en la seva seguretat i qualitat de vida, com sempre hem fet, és per això que us volem agrair a totes/tots que ens feu arribar les vostres queixes referides a aquests i d’altres temes que pensem que és important denunciar amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral perquè així la empresa actuï i arregli d’una vegada per totes, tot el que va en contra de la integritat física i psíquica de tots les/els treballadores/treballadors.
I si tot i així, no fan cas  de les nostres recomanacions, farem el que sigui necessari per tal de que els nostres drets no siguin vulnerats.

CONTINUAMOS CON EL DICHOSO CALOR…

 

En ciertas ocasiones, el ambiente térmico puede generar riesgos para nuestra salud. Generalmente, estas situaciones se acostumbran a relacionar con la existencia de temperaturas altas, humos, ruido y fuertes cargas de trabajo, las cuales indican un gran esfuerzo físico.

Desde hace ya algún tiempo, en Plantas como las de Carrocerías y Pintura y hasta el día de hoy, seguimos teniendo problemas, los cuales parece ser que vuelven a repetirse año tras año: la calor, el humo, la insoportable y a la vez, agotadora contaminación acústica que padecen los compañeros de Carrocerías en la zona de compartimento de motor a L1 y L2, tanto en laterales como en puertas.

Los citados problemas son debidos, entre otros, a la pésima ventilación de la Planta. Si a esto, le sumamos el mal posicionamiento de las toberas encargadas de aproximar el aire acondicionado a los puestos de trabajo, paliando así los efectos de la sensación térmica, tal y como se comentó en su día, ya que cuando el calor generado por el organismo no puede ser emitido al exterior, se acumula en el interior del cuerpo haciendo que su temperatura aumente, disminuyendo su rendimiento (la sensación de cansancio llega antes de lo que sería normal) e incluso afectando a su capacidad mental (disminuyendo la atención y comprensión) produciendo en su organismo con pérdidas de conocimiento que ni la hidratación de agua puede parar.

Teniendo en cuenta las altas temperaturas, el elevado grado de humo en algunos puestos de trabajo, todo ello asociado a la ejecución de determinadas tareas, es preciso conocer y poner atención a los síntomas derivados de la constante exposición al calor. Con la finalidad de adoptar medidas de prevención y protección.

Desde UGT Nissan, continuaremos batallando por la mejora de todas las instalaciones que afectan a la plantilla, en su Seguridad y calidad de vida, como siempre hemos hecho, es por eso que os queremos agradecer a todas/os que nos hacéis llegar vuestras quejas referidas a estos y otros temas que pensamos que es importante denunciar a través de nuestros delegados en el Comité de Seguridad y Salud laboral, para que así la empresa actúe y arregle de una vez por todas, todo lo que va en contra de la integridad física y psíquica de todos/as los trabajadores/as.

Y si aun así, no hacen caso de nuestras recomendaciones, haremos lo que sea necesario para conseguir que nuestros derechos no sean vulnerados.