jueves, 30 de mayo de 2019


SINERGIES? ……. O GESTIÓ DOLENTA

 

Des de UGT volem exposar el nostre descontent perquè a alguns treballadors se’ls va prometre la seva sortida, sol·licitant-los tota la documentació necessària de la seva vida laboral des de RRHH,  i ara es troben que la Direcció els hi diu que no se’n van. Per si fos poc, altres que es volen adherir al pla de baixes voluntàries de la Companyia no poden fer-ho perquè la Direcció és la que té la última paraula.   No obstant això, si que estan forçant a qui ells volen a que s’acullin a la baixa voluntària.

A més, ens preguntem quina és la veritable raó de l’excedent de les anomenades “sinergies”, ja que a la multinacional, globalment, tots els llocs estan duplicats, triplicats, quadruplicats,…etc. I en Desembre, què passarà amb el Departament de Finances?, quants llocs de treball perdrem per les oficines creades a Budapest?, quants llocs de treball del Departament de Compres seran assumides per NMUK?, i Sistemes?, o què passarà amb els llocs d’altres Departaments?,  veritablement, son “sinergies” o son excuses per reduir la plantilla?

UGT Nissan va signar l’acord amb la Direcció amb la condició de que 450 persones s’anessin com a prejubilables i que les 100 persones sobrants per les anomenades “sinergies”, també es poguessin anar en les mateixes condicions. El que no consentirem és la mala utilització de l’acord y que després vinguin amb mes posicions sobrants pel mateix tema.

No serà que la empresa pretén un estalvi de despeses contractant nous treballadors, ja siguin tècnics o operaris, cobrant un 38,50% (al seu primer any), menys que la resta de treballadors veterans?

Certament, no és el mateix el treball que fan els que treballen a les oficines que els que treballen d’operaris però tots fan les seves funcions per aquesta Companyia pel que haurien de ser tractats igual i poder anar-se’n, almenys, en les mateixes condicions.

Volem demanar a la Direcció que a mesura que es produeixin les sortides dels treballadors, permetin que altres puguin optar a aquests llocs de feina amb ofertes reals. Aquestes vacants hauran de ser accessibles a tots els col·lectius, tècnics i operaris, i haurien de permetre que persones que han estat sotmesos a molta carrega física, psíquica, de viatges, etc., puguin accedir a altres amb menys carrega.

Per tant, des d’UGT Nissan, volem un compromís clar per part de la Direcció perquè realment ens assegurin que no s’aplicaran “mesures traumàtiques” pels que ens quedem a la Companyia i que d’una vegada per totes, ens dissipi els dubtes amb un vehicle i un pla industrial per aquesta factoria.


SINERGIAS? ....... O MALA GESTIÓN


Desde UGT queremos exponer nuestro descontento porque a algunos trabajadores se les prometió su salida, solicitándoles toda la documentación requerida de su vida laboral desde RRHH, y ahora se encuentran que la Dirección les dice que no se van. Por si  fuera poco, otros/as que se quieren adherir al  plan de bajas voluntarias de la Compañía no pueden hacerlo porque la Dirección es la que tiene la última palabra. Sin embargo, sí que están forzando a diferentes personas a hacerlo.


Además, nos preguntamos cuál es la verdadera razón del excedente de las llamadas “sinergias”, ya que en la multinacional, a nivel global, todos los puestos están duplicados, triplicados, cuadruplicados,…etc. Y en Diciembre, ¿qué pasará con el Departamento de Finanzas?, ¿cuántos puestos de trabajo vamos a perder por las oficinas creadas en Budapest?, ¿cuántos puestos de trabajo del Departamento de Compras van a ser asumidos por NMUK?, ¿y Sistemas?, ¿y qué va a pasar con los puestos de otros departamentos?, ¿de verdad son “sinergias” o son excusas para reducir plantilla?

UGT Nissan firmó el acuerdo con la Dirección con la condición de que se fueran 450 personas como prejubilables, y que las 100 personas sobrantes por las llamadas “sinergias” también se pudieran ir en esas mismas condiciones. Lo que no vamos a consentir es la mala utilización del acuerdo y que luego vengan con más posiciones sobrantes por el mismo tema.

¿No será que la empresa pretende tener un ahorro de costes contratando nuevos trabajadores, ya sean técnicos u operarios,  cobrando un 38,50% menos (en su primer año) que el resto de trabajadores?

Ciertamente, no es lo mismo el trabajo que realizan los que trabajan en oficinas que los que trabajan de operarios pero todos desempeñan sus funciones para esta Compañía por lo que deben ser tratados por igual y poder irse, al menos, en las mismas condiciones.

Queremos pedir a la Dirección que a medida que se produzcan las salidas de trabajadores, permita que otros/as puedan optar a esos puestos con ofertas reales.  Estas vacantes deberán ser accesibles a todos los colectivos de la empresa, tanto técnicos como operarios, y deberían permitir que personas  que han estado sometidos a mucha carga física, psicológica, de viajes, etc. puedan acceder a otros con menor carga.

Por tanto, desde UGT Nissan, queremos un compromiso claro por parte de la Dirección para que realmente nos aseguren los puestos de trabajo a los que nos quedamos en la Compañía y que de una vez por todas, nos disipe las dudas con un vehículo y un plan Industrial para esta factoría.

jueves, 23 de mayo de 2019


 
TRANSFORMACIÓ I FUTUR DEL SECTOR AUTOMOBILÍSTIC
 
El dijous 16 de Maig es va celebrar a Saragossa, una jornada sobre la transformació del sector automobilístic i el seu futur, a la que hi van assistir 150 delegats/des i més de 20 empreses fabricants d’automòbils i proveïdors.
Van participar, la Ministra d’Indústria, Comerç i Turisme. Sra. Reyes Maroto, així com el secretari d’Estat d’Indústria, Sr. Raúl Blanco. Es van tractar temes de gran importància com la situació actual de la industria d’Automoció a Espanya, la mitjana d’edat del sector i l’adaptació al vehicle elèctric.
Les Administracions Públiques i les empreses hauran de fer un esforç conjunt pels canvis que comportaran la robotització i la digitalització, amb la denominada Indústria 4.0.
Des de UGT, es va sol·licitar al Govern que apostés per invertir en els plans de formació per reciclar als treballadors i així, anticipar-nos a les necessitats futures i també que aquest canvi, es produeixi amb mesures no traumàtiques.
Tanmateix, també es va parlar de la mitjana d’edat i que és urgent que es rejoveneixi la plantilla per aconseguir ser més competitius, amb la introducció del “contracte relleu”, aconseguit gràcies als sindicats de classe majoritaris i el Govern del PSOE que esperem pugui absorbir tot l’excedent de personal que generarà el canvi al vehicle elèctric, a mitja i curt termini.
Sra. Reyes Maroto es va comprometre a comunicar totes aquestes inquietuds al President del Govern per entendre que les mesures son necessàries per afrontar el futur en el sector i que a més, puguem continuar representant el 20% del PIB.
Des de les Seccions Sindicals d’UGT de Nissan de Barcelona i Montcada, de manera informal, es va fer saber al Sr. Raúl Blanco, la preocupació que ha deixat a la plantilla, la falta d’un compromís clar per part de la Direcció, tot i que hem aconseguit un acord en la línia d’apostar per un futur per les plantes de Barcelona, tal i com ens van requerir als sindicats.
Per això, veiem necessària una reunió urgent entre el Govern i la Direcció de Nissan perquè a tots/totes els/les treballadors/res, ens aclareixin els dubtes i que a més, tinguem la seguretat de la continuïtat de la Factoria a Barcelona.
Una vegada més, des d’UGT NISSAN reiterem que continuarem lluitant i que anirem on sigui necessari per saber el futur per el que aposta la Companyia. Necessitem conèixer quin projecte industrial ens assignaran per la Planta de Barcelona, el model de Planta que es pretén i quina serà la plantilla necessària per complir amb les expectatives del pla industrial que encara desconeixem.

TRANSFORMACIÓN Y FUTURO DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

 

El jueves 16 de Mayo se celebró en Zaragoza una jornada sobre la transformación del sector automovilístico y su futuro, a la que asistieron 150 delegados/as y más de 20 empresas fabricantes de automóviles y proveedores.

Participaron la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Sra. Reyes Maroto, así como el Secretario de Estado de Industria, Sr. Raúl Blanco y se trataron temas de suma importancia como la situación actual de la Industria de Automoción en España, la media de edad en el sector y la adaptación al vehículo eléctrico.

Las Administraciones Públicas y las empresas tendrán que realizar un esfuerzo conjunto  por los cambios que comportarán la robotización y la digitalización, con la denominada Industria 4.0.

Desde UGT, se solicitó al Gobierno que apostara por invertir en planes de formación para reciclar a los trabajadores y así, anticiparnos a las necesidades futuras y también que este cambio, se produzca con medidas no traumáticas. Asimismo, también se habló de la media de edad y que urge un rejuvenecimiento de la plantilla para conseguir ser más competitivos, con la introducción del “contrato relevo” conseguido gracias a los sindicatos de clase mayoritarios y el Gobierno del PSOE que esperamos pueda absorber todo el excedente de personal que generará el cambio al vehículo eléctrico, a medio y largo plazo.

Sra. Reyes Maroto se comprometió a trasladar todas estas inquietudes al Presidente del Gobierno por entender que las medidas son necesarias para afrontar el futuro en el sector y que además, continuemos representando el 20% del PIB.

Desde las Secciones Sindicales de UGT de Nissan en Barcelona y Montcada, y de manera informal, se le trasladó al Sr. Raúl Blanco, la preocupación que ha dejado en la plantilla la falta de un compromiso claro por parte de la Dirección, a pesar de haber alcanzado un acuerdo en línea de apostar por un futuro para las plantas de Barcelona, tal y como se nos requirió a los sindicatos.

Por ello, vemos necesaria una reunión urgente entre Gobierno y Dirección de NISSAN para que a todos/as los/las trabajadores/as nos despejen las dudas y que además, tengamos la seguridad de la continuidad de la Factoría en Barcelona.

Una vez más, desde UGT NISSAN reiteramos que vamos a continuar luchando y que acudiremos donde sea necesario para saber el futuro por el que apuesta la Compañía. Necesitamos saber qué proyecto industrial nos van a asignar para la planta Barcelona, el modelo de Planta que se pretende y cuál será la plantilla necesaria para cumplir con las expectativas del plan industrial que aún desconocemos.  

jueves, 16 de mayo de 2019  
            
LA AFILIACION APRUEBA EN ASAMBLEA EL
PRE-ACUERDO DEL
 XXIV CONVENIO COLECTIVO
 
El pasado sábado, 11 de mayo, tuvo lugar en la sede de la UGT de Barcelona una asamblea de afiliados/as para ratificar el pre-acuerdo que había sido firmado el pasado jueves, 9 de mayo por 3 de los 4 sindicatos que componemos el  Comité de Empresa de Nissan de los centros de Zona Franca y Montcada.
En ésta, se detallaron claramente las bases del acuerdo. La mayor dificultad, y por tanto, donde más énfasis se puso, fue en las condiciones de salida de los 450 compañeros/as que se acogerán a esta jubilación anticipada.  Era un tema muy complejo el cual requería de la máxima sensibilidad, debido sobre todo, a la afectación  que tiene en las vidas de compañeros/as que en la mayoría de los casos, llevan trabajando en la Compañía más de 30 años. A continuación, se explicaron aspectos que también se recogen en el acuerdo y que tienen que ver con salario, jornada laboral, etc. Se explicó la dificultad de conseguir el acuerdo,  ya que la empresa desde el principio demostró que iba a ser inflexible y que pretendía enfrentar a la plantilla chantajeándonos con la posibilidad de salida de compañeros de forma obligatoria sino se llegaba a un acuerdo.
Desde UGT hemos dejado claro en todo momento que los compañeros/as que tenían que salir de la empresa deberían ser aquellos/as que podrían verse afectados/as por prejubilaciones  y con las mejores condiciones  posibles. Esto se recoge en el acuerdo que se ha firmado, ya que el ERE para 450 personas obliga a que así sea, evitando que el excedente de plantilla salpique a los/las más jóvenes. El  esfuerzo lo teníamos que hacer entre todos. Por ello, sabemos que el acuerdo no recoge la totalidad de los aspectos que planteábamos desde el principio, como la subida salarial, pero sí que es la mejor opción dentro de lo que supone la situación actual de la Compañía.
Valoramos positivamente mejoras conseguidas como el cobro del 100% a partir del sexto año, o el reconocimiento de la antigüedad del grupo de los “24”, pero somos conscientes que muchos trabajadores/as consideran el acuerdo insuficiente, nosotros estamos de acuerdo. Aún así, debemos valorarlo desde la globalidad y complejidad que supone barajar diferentes situaciones conjuntamente, como son: el sobrante de personal, el futuro industrial y otros aspectos propios de la negociación del convenio como el salario.
En UGT estamos preocupados por el futuro industrial. Con la presión hecha por toda la plantilla no hemos conseguido que la empresa se pronuncie al respecto, siendo más preocupante aún que, o mucho nos equivocamos, o de “momento” no tienen nada que ofrecernos. Esto nos obliga a no bajar la guardia y, en cuanto se forme gobierno, mantener los contactos necesarios para conseguir que la empresa se pronuncie con respecto al futuro inmediato. Como hace tiempo que venimos diciendo en otras hojas informativas, esto solo se puede resolver políticamente.
Finalmente, tras abrir el tiempo necesario para “ruegos y preguntas”, la afiliación ratificó el pre-acuerdo con un 84.2% de los asistentes.
                                

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    

viernes, 3 de mayo de 2019


NOTA DE PRENSA

EL COMITÉ DE EMPRESA DE NISSAN ZONA FRANCA Y MONTCADA  LAMENTA LA FALTA DE VOLUNTAD DE LA DIRECCIÓN  PARA ALCANZAR UN ACUERDO  


 

Tras la reunión mantenida durante el día de ayer, en la Dirección General de Treball, entre el Comité de Empresa y la Dirección de Nissan, desde el Comité de Empresa queremos hacer las siguientes manifestaciones:

-          Estuvimos más de 17 horas reunidos para encontrar un acuerdo que beneficiase a ambas partes (Empresa y Trabajadores).

-          Si la reunión de ayer no acabó con acuerdo fue porque la Dirección de Nissan decidió dar por terminadas las negociaciones cuando entendía que sus necesidades estaban cubiertas.  

-          Entendemos que habíamos logrado avances importantes en algunos puntos pero que aún quedaban por clarificarse temas muy importantes, como los incrementos salariales y la garantía de empleo para los trabajadores actuales, puntos a los que la Dirección de Nissan no tuvo ningún interés en dar solución.

-          Ante el inmovilismo de la Dirección de Nissan en las propuestas planteadas, el COMITÉ DE EMPRESA manifiesta su más absoluto rechazo, por la falta de respeto a la Representación Sindical y al conjunto de trabajadores de Nissan.

-          Nos parece lamentable que la Dirección de la Empresa no ofrezca garantías de empleo reales para los trabajadores que sigan trabajando en los centros de Zona Franca y Montcada, a pesar de que el Comité de Empresa ha realizado innumerables propuestas de acercamiento.

-          Nos parece totalmente desproporcionada la propuesta de la Dirección, que ni tan siquiera mantiene los incrementos del IPC, después de años donde la plantilla ha tenido que soportar numerosos sacrificios.

-          El Comité de Empresa manifiesta su voluntad de seguir negociando con la única premisa de encontrar un acuerdo valido para las dos partes.