jueves, 27 de abril de 2017


1 DE MAIG1 DE MAIG

PER UNA OCUPACIÓ ESTABLE,

SALARIS DIGNES I MÉS DRETS SOCIALS


 

L’ECONOMIA CREIX PERÒ ELS DRETS LABORALS I SOCIALS NO
Des del 2008 molts dels drets de la classe treballadora han estat eliminats. Ara, l’economia fa 3 anys que creix i les empreses han recuperat els nivells de benefici d’abans de la crisi. La vida de les persones treballadores, però, no ha millorat. Les patronals segueixen resistint-se a una pujada de salaris digna en els propers anys.
• A Catalunya, continuen tenint 395.300 persones ocupades menys que el 2007 i la taxa d’atur és del 15,8%, 9,3 punts més que el 2007, i la segona més alta de la UE.
• 4 de cada 10 persones en situació d’atur fa més de 2 anys que no tenen feina i la meitat de persones no tenen cap prestació.
• L’ocupació és cada vegada més precària, augmenta les formes l’explotació laboral i els salaris no creixen.
• Les dones continuen sent discriminades en el treball, i el seu sou és un 26% inferior al dels homes.
• Moltes pensions tenen quanties miserables, per sota del llindar de la pobresa i les no contributives estan congelades des de fa 6 anys.
• Les prestacions per desocupació solament cobreixen un 30% de les persones aturades. A Catalunya hi ha 293.660 persones que pateixen atur de llarga o molt llarga durada: són, concretament, 6 de cada 10 persones aturades.
Com a conseqüència de tot això, les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social han augmentat i ja afecten gairebé el 23,5% de la població a Catalunya, mentre l’Estat es gasta desenes de milions d’euros per rescatar bancs o empreses d’autopistes.
 
DISPUTEM ELS GUANYS DE LES EMPRESES
El creixement econòmic ha d’arribar a tots i a totes. Per això, cal crear ocupació estable i de qualitat, millorar els salaris i reforçar les xarxes de protecció social. I per aconseguir-ho necessitem noves polítiques i nous consensos.
• Cal derogar les últimes reformes laborals. La prioritat ha de ser crear ocupació indefinida, estable i amb drets. La competitivitat de les empreses no pot conculcar els drets fonamentals dels treballadors i treballadores.
• Cal engegar un pla de xoc per a l’ocupació a fi de donar oportunitats a aquells que tenen més dificultats per trobar un lloc de treball i, especialment, als aturats i aturades de llarga durada i de més edat. Així mateix, cal reconduir la Garantia d’Ocupació Juvenil i evitar la fugida de talent i el desaprofitament de recursos que suposa tenir tota una generació de treballadors i treballadores joves en atur o amb ocupacions precàries.
• Cal reformar el sistema de prestacions per desocupació, perquè cobreixi totes les persones sense ocupació i ofereixi unes garanties dignes. De manera prioritària per als treballadors i treballadores grans, que moltes vegades són expulsats del mercat de treball sense possibilitat d’aconseguir una pensió digna.
• Exigim un salari mínim interprofessional suficient i estable que es mantingui en el temps. Cal arribar a un SMI de 1.000 euros al final d’aquesta legislatura i garantir que serà sempre, almenys, equivalent al 60% del salari mitjà del país.
• És urgent derogar la reforma de les pensions del 2013, i fixar mecanismes per garantir que no perdrem poder adquisitiu.
• Necessitem una reforma fiscal integral que aconsegueixi més ingresos i reparteixi millor els esforços, fent que paguin més els que més tenen i més guanyen. Reclamem més eficàcia en la lluita contra el frau fiscal i l’erradicació dels paradisos fiscals.
• Exigim la implementació immediata de la renda garantida de ciutadania per garantir els ingressos mínims a les persones sense recursos o amb rendes del treball per sota de la renda d’inserció.
• Reclamem la recuperació progressiva de la despesa en sanitat, educació, protecció social i ajuda a la dependència.
• Cal engegar el Pacte Nacional per la Indústria amb pressupost suficient per poder impulsar un canvi de model productiu i generar més riqueza, i ocupació més productiva i de més qualitat.
 
TOT AIXÒ ES POT FER JA. NO HI HA EXCUSES
Per això, les organitzacions sindicals vam començar, el mes de febrer, un procés de mobilitzacions que ha anat en augment des d’aleshores, per reclamar que la veu dels treballadors i les treballadores sigui escoltada, i les seves peticions, ateses.
Volem negociar per millorar les condicions laborals de la población assalariada i la qualitat de vida de tota la ciutadania, com sempre hem fet. Però també intensificarem les mobilitzacions en defensa de les nostres reivindicacions.
L’etapa de les retallades i de la precarietat laboral s’ha d’acabar JA. Hem de canviar-la, negociant i pressionant, a les empreses i al carrer. NO HI HA EXCUSES.
Aquest canvi de polítiques ha de començar sense demora. Sense ell, la crisi mai acabarà per a la majoria social, per a la classe treballadora. És una exigència social, econòmica i democràtica.
Per tot això, des de CCOO i UGT animem a tots els treballadors/es de Nissan a participar en la manifestació de l'1 de Maig.
LLOC: Plaça Urquinaona / Ronda de Sant Pere Fins a la Plaça de la Catedral. HORA: 11:30 hores

 

Secciones Sindicales de CCOO y UGT Nissan , Barcelona a 27 d’Abril de 2017                                                       

1 DE MAYO

POR UN EMPLEO ESTABLE,

SALARIOS DIGNOS Y MÁS DERECHOS SOCIALES


 

LA ECONOMÍA CRECE PERO LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES NO

Des de 2008 muchos de los derechos de la clase obrera se han eliminado. Ahora, hace 3 años que la economía crece y las empresas han recuperado los niveles de beneficio anteriores a la crisis. Aún así, la vida de las personas trabajadoras no ha mejorado. Las patronales siguen resistiendose a aumentar de forma digna los salarios en los próximos años.

• En Cataluña, continúan con 395.300 personas menos ocupadas que en 2007 y la tasa de paro se sitúa en el 15,8%, 9,3 puntos más que el 2007, la segunda más alta de la UE.

• 4 de cada 10 personas en paro lo están desde hace más de 2 años y la mitad no tienen ningún tipo de prestación.

• El trabajo es cada vez más precario, aumentan las formas de explotación laboral y los salarios no crecen.

• Las mujeres continúan siendo discriminadas en el trabajo, su sueldo es un 26% inferior que el de los hombres.

• Muchas pensiones son insuficientes, por debajo del umbral de la pobreza y las no contributivas llevan congeladas 6 años.

• Las prestaciones por desempleo solo cubren un 30% de las personas en paro. En Cataluña hay 293.660 personas que sufren paro de larga o muy larga duración: concretamente 6 de cada 10 personas en paro.

Como consecuencia de todo esto, las desigualdades, la pobreza y la exclusión social han aumentado y ya afectan casi al 23,5% de la población de Cataluña, mientras el estado se gasta decenas de millones de euros para rescatar bancos o empresas de autopistas.

 

DISTRIBUYAMOS LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS

El crecimiento económico debe llegar a todos/as. Por eso es necesario crear trabajo estable y de calidad, mejorar los salarios y reforzar las redes de protección social. Para conseguirlo necesitamos nuevas políticas y nuevos consensos.

• Necesitamos la derogación de la reforma laboral. La prioridad debe ser crear trabajo indefinido, estable y con derechos. La competitividad de las empresas no puede liquidar los derechos fundamentales de los trabajadores/as.

• Necesitamos poner en marcha un plan de choque que genere oportunidades laborales a aquellas personas con mayor dificultad para encontrar trabajo, especialmente, parados, parados de larga duración y trabajadores/as de mayor edad. Del mismo modo, se debe reconducir la Garantía de Trabajo Juvenil para evitar la fuga de talento y dejar de seguir desperdiciando los recursos que supone tener a toda una generación de trabajadores/as jóvenes en paro o con trabajos precarios.

• Necesitamos reformar el sistema de prestaciones por desempleo, para que cubra a todas las personas desocupadas y ofrezca garantías. De forma prioritaria para los trabajadores/as de mayor edad, los cuales muchas veces son expulsados del mercado laboral sin posibilidad de conseguir una pensión digna.

• Exigimos un salario mínimo interprofesional digno y estable que se mantenga en el tiempo. Hay que llegar a un SMI de 1.000€ al final de esta legislatura y garantizar que siempre será equivalente al 60% del salario medio del país como mínimo.

• Reclamamos la recuperación progresiva del gasto en sanidad, educación, protección social y ayuda a la dependencia.

• Necesitamos poner en marcha el Pacto Nacional para la Industria con presupuesto suficiente como para poder impulsar un cambio de modelo productivo y generar más riqueza, trabajo más productivo y de más calidad.

 

TODO ESTO SE PUEDE HACER YA. NO HAY EXCUSAS

Por todo esto, las organizaciones sindicales comenzamos, el mes de febrero, un proceso de movilizaciones que ha ido en aumento, para reclamar que la voz de los trabajadores/as se escuche, y sus peticiones atendidas.

Queremos negociar para mejorar las condiciones laborales de la población asalariada y la calidad de vida de toda la ciudadanía, como siempre hemos hecho. Pero también intensificaremos las movilizaciones para defender nuestras reivindicaciones.

La etapa de los recortes y de la precariedad laboral debe terminar YA!. Debemos acabar con ella negociando y presionando en las empresas y en la calle. NO HAY EXCUSAS.

Este cambio de políticas debe comenzar sin demora. Sin el, la crisis nunca acabará para la mayoría social, la clase obrera. Es una exigencia social, económica y democrática.

Por todo esto, desde CCOO y UGT os animamos a todos los trabajadores/as de Nissan a participar en la manifestación del 1 de Mayo. LUGAR: Plaza Urquinaona/Rda Sant Pere hasta la Plaza de  la Catedral. Hora: 11:30 horas.

 

Secciones Sindicales de CCOO y UGT Nissan, Barcelona a 27 de Abril de 2017

martes, 25 de abril de 2017
NO HAY EXCUSAS #ALACALLEAÑO FISCAL 2017, TAN SOLO CAMBIA EL NÚMERO


Desde la Sección sindical de UGT NISSAN deseamos que la plantilla haya disfrutado las merecidas vacaciones de Semana Santa. Una vez más la Dirección nos ha complacido con un mensaje poco alentador antes de iniciar la parada técnica comunicándonos las producciones a la baja para este año fiscal. Como todos/as sabemos la puesta en marcha de un solo turno para la línea 1 es inminente y se producirá en septiembre a la vez que el tercer turno de H60 se hará esperar a Abril de 2018. Parece ser que todavía estaremos lejos de las producciones prometidas en el último convenio… tal y como insistían, llegaríamos a las 200.000. Eso sí, la empresa no cesa en sus intentos de seguir mermando nuestros derechos aunque las producciones para 2017 sean mínimas.
A día de hoy seguimos esperando que se traten temas de suma importancia para los trabajadores/as tales como: jubilaciones, empleo, inversión en ergonomía, adaptación de personal lesionado/avanzada edad y un largo etc… de situaciones comprometidas para la plantilla que para la dirección carecen del calado suficiente para darles la prioridad que se merecen.
La sección sindical de UGT NISSAN ya se ha posicionado en hojas anteriores ante esta situación provocada por mero interés empresarial y es muy clara: Si la dirección cree que puede reunirnos para hablar de los temas que preocupan a la plantilla sin aportar ninguna solución al respecto, UGT no aportará soluciones a las necesidades que plantea la empresa para conseguir sus propósitos. Para ello, primero han de cumplir todos los compromisos adquiridos en la firma del XXIII Convenio Colectivo del mismo modo que la plantilla los asume y cumple día tras día.
Ayer 19 de abril mantuvimos una reunión para tratar los temas referentes a empleo. En este foro la dirección no avanzó nada puesto que era la primera reunión, lo que ha propiciado que el Comité de Empresa nos reunamos próximamente para realizar una propuesta conjunta e intentar avanzar en generar unos límites y estabilidad laboral. Este tipo de actitudes son las que denunciamos en los párrafos anteriores. Vemos como compañeros eventuales entran y salen sistemáticamente sin un futuro aparente en la compañía  mientras la plantilla fija de edad más avanzada no tiene un horizonte claro frente a sus jubilaciones. El personal de Nissan nos merecemos tener clara la evolución laboral desde el inicio de vida en la compañía como eventual hasta la edad de jubilación o el fin de la relación con la empresa. ¿En esto no nos comparamos con el resto del sector?
Insistimos una vez más, esta dirección debe cambiar el rumbo, comprender que son tan importantes sus necesidades como las de la plantilla pues hay reside la simbiosis necesaria para que una fábrica funcione correctamente. Las actitudes que demuestra no dejan espacio a mantener una relación de confianza, y si dudan de ello: ¿Dónde se esconden las 200.000 unidades? ¿Los 1000 empleos del convenio anterior? etc…
Cabe recordar que en la nómina de abril (15 de mayo) ya tendremos la subida salarial pactada en convenio de 0.6%, podéis consultar la subida en los carteles informativos de UGT NISSAN. En la nómina de abril también recibiremos una paga única no consolidable del 0,3% sobre todos los conceptos retributivos, incluidas las prestaciones especiales previstas en el Convenio Colectivo.

Secciones Sindicales UGT Nissan, 20 de abril de 2017

      ANY FISCAL 2017, TAN SOLAMENT CANVIA EL NOMBRE

 Des de la Secció sindical d'UGT NISSAN desitgem que la plantilla hagi gaudit de les merescudes vacances de Setmana Santa. Una vegada més la Direcció ens complau amb un missatge poc encoratjador abans d'iniciar la parada tècnica comunicant-nos les produccions a la baixa per a aquest any fiscal. Com tots/as ja sabem  l'engegada d'un sol torn per a la línia 1 és imminent i es produirà al setembre alhora que el tercer torn d'H60 es farà esperar al mes d’Abril de 2018. Sembla ser que encara estarem lluny de les produccions promeses en l'últim conveni… tal com insistien, arribaríem a les 200.000. Això sí, l'empresa no cessa en els seus intents de seguir minvant els nostres drets encara que les produccions per a 2017 siguin mínimes.
 A dia d'avui seguim esperant que es tractin temes de summa importància per als treballadors/as tals com: jubilacions, ocupació, inversió en ergonomía, adaptació de personal lesionat/avançada edat i un llarg etc… de situacions compromeses per a la plantilla que per a la direcció manquen del calat suficient per a donar-lí la prioritat que es mereixen.
La secció sindical d'UGT NISSAN ja s'ha posicionat en fulles anteriors davant aquesta situació provocada per una mena d´interès empresarial i és molt clara: Si la Direcció creu que pot reunir-nos per a parlar dels temes que preocupen a la plantilla sense aportar cap solució al tema, UGT no aportarà solucions a les necessitats que planteja l'empresa per a aconseguir els seus propòsits. Per a això, primer han de complir tots els compromisos adquirits en la signatura del XXIII Conveni Col·lectiu de la mateixa manera que la plantilla els assumeix i compleix día darrera día.
 Ahir 19 d'abril vam mantenir una reunió per a tractar els temes referents a l´ocupació. En aquest fòrum la Direcció no va avançar gens ja que era la primera reunió, el que ha propiciat que el Comitè d'Empresa ens reunim pròximament per a realitzar una proposta conjunta e intentar avançar a generar uns límits i una estabilitat laboral. Aquest tipus d'actituds són les quals denunciem en els paràgrafs anteriors. Veiem com companys eventuals entren i surten sistemàticament sense un futur aparent en la companyia mentre la plantilla fixa d'edat més avançada no té un horitzó clar enfront de les seves jubilacions. El personal de Nissan ens mereixém tenir clara  una evolució laboral des de l'inici de vida en la companyia com eventual fins a l'edat jubilació o a la fi de la relació amb l'empresa. Amb això no ens comparem amb la resta del sector?
Insistim una vegada més, aquesta Direcció ha de canviar el rumb, comprendre que són tan importants les seves necessitats com les de la plantilla perque hi resideix la simbiosi necessària per una fàbrica que funcioni correctament. Les actituds que demostra no deixen espai a mantenir una relació de confiança, i si dubten d'això: On s'amaguen les 200.000 unitats? Les 1000 ocupacions del conveni anterior? etc…
Cap recordar que en la nòmina d'abril (15 de maig) ja tindrem la pujada salarial pactada en conveni de 0.6%, podeu consultar la pujada en els cartells informatius d'UGT NISSAN. En la nòmina d'abril també rebrem una paga única no consolidable del 0,3% sobre tots els conceptes retributius, incloses les prestacions especials previstes en el Conveni Col·lectiu.

Seccions Sindicals d' UGT Nissan, 20 d'abril de 2017