jueves, 9 de marzo de 2017

8 DE MARÇ 2017 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES


Les Confederacions sindicals de la Unió General de Treballadors i Comissions Obreres, commemorem un any més el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones  ratificant fermament el nostre compromís amb la igualtat entre dones i homes i contra l’eradicació de totes les formes de discriminació i violència contra les dones.

Denunciem l’actual situació de retrocés en els drets humans i la igualtat de les dones en el nostre país.  Els progressos aconseguits en igualtat de gènere en les dècades anteriors a aquest període de involució social, i les esperances d’aconseguir un millor i més accelerat avanç cap a la igualtat efectiva de les dones, no només s’han vist truncats per les polítiques de retallades socials de la despesa pública i les reformes laborals adoptades pel govern del PP durant els últims cinc anys,  sinó  que a més a més han portat a una situació d’intolerable desmantellament de les polítiques d’igualtat i d’augment de la violència sobre les dones en tan sols un període legislatiu. 

El passat 28 de desembre, la Ley Orgánica de Medidas  de Protección Integral contra la Violencia de Gènero, va complir  12 anys, la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista va complir 9 anys i el proper 22 de Març, tindrà lloc el desè aniversari de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ;  tres  Lleis de fonamental transcendència  per la consecució de la igualtat de gènere en el nostre país, encara que no estan trobant el recolzament necessari i adequat de les polítiques governamentals  per poder complir els seus objectius i que molt al contrari, ensopeguen amb dificultats i obstacles derivats d’aquestes polítiques que faciliten el seu incompliment.

Les dades són contundents i així el reflecteixen. La EPA del quart trimestre de 2016 situa la taxa d’ocupació femenina a Catalunya  en el 47,7%  y la masculina en el 57,5 %  el que suposa 10 punts de bretxa en l’ocupació. Persisteix la altíssima presència de dones en la contractació parcial, 70%  La taxa d’activitat de les dones es situa en 56,8 %   el que suposa una bretxa de 10 punts amb els homes on la taxa d’activitat es el 66,8%.

La mal anomenada inactivitat de les dones es manté en xifres elevadíssimes per la seva gran dedicació a les tasques de la llar, 1.359.400 dones per 981.300 homes, romanen inactives per aquesta raó. Les cures familiars segueixen sent la tasca casi exclusiva de les dones.  En 2015 es van enregistrar 5.469 excedències per cura de menors de les quals el 94,3% van ser sol·licitades per dones i només un 5,7% per homes. Tenint en conte que durant  l’exercici d’aquest tipus d’excedència  no es perceben ingressos salarials ni es perceben cap tipus de prestació econòmica de la Seguretat Social, unit a l’allunyament del lloc de treball durant llargs períodes de temps, l’acolliment a aquestes excedències suposa un alt cost laboral per les dones 

Les bretxes entre dones i homes en activitat i ocupació, la important bretxa salarial que situa el salari mitjà femení  en un 26% del masculí, l’increment de la precarització de l’ocupació i de l’atur femení  en major mesura que els homes, la penalització laboral en la maternitat i l’atenció de les responsabilitats familiars, la segregació ocupacional tant horitzontal com vertical, fan una descripció de la actual situació de les dones al mercat laboral  on l’empitjorament des últims anys no serà possible aturar sense l’adopció de polítiques decidides, contundents i urgents que inverteixin el camí emprès per les mesures neoliberals d’ajustament salvatgement aplicades al nostre país.

La igualtat és un dret fonamental i exigim el seu compliment efectiu que no podrem assolir sense una voluntat política real dirigida a la consecució d’aquest fi.

Per tot això UGT i CCOO entenem que resulta d’imperiosa i urgent  necessitat la adopció d’unes polítiques adients per part del Govern que facin front a aquesta situació de discriminació que pateixen les dones i l’eliminin.


CCOO y UGT, DAVANT LA NOVA LEGISLATURA, EXIGIM ALS  GOVERNS ESPANYOL I CATALÀ  I AL CONJUNT DELS GRUPS POLÍTICS QUE PRIORITZIN EN LES SEVES AGENDES LES POLÍTIQUES D’ IGUALTAD MITJANÇANT:

- Impulsar el Diàleg Social i la Negociació Col·lectiva per l’adopció efectiva de mesures d’igualtat en l’ocupació, l’eliminació de totes les bretxes de gènere i la violència envers les dones.  

- Revertir les regressives reformes i retallades dutes a terme durant les anteriors legislatures i adoptar noves mesures, sent prioritària la consecució d’un Pacte d’Estat contra la Violència de Masclista, l’elaboració i posada en marxa d’una Llei d’Igualtat Salarial a Catalunya i a Espanya, així com un millor desenvolupament de la normativa d’igualtat que serveixi de forma real per aconseguir l’eliminació de la discriminació i la desigualtat de la dona en l’accés a l’ocupació, el seu manteniment i promoció, i que contribueixi de forma decisiva a millorar la qualitat en l’ocupació de les dones.

- Avançar en polítiques de conciliació i corresponsabilitat entre dones i homes, de forma que el cost de les cures de les persones no recaigui exclusivament sobre les dones.     

LA UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS I COMISIONS OBRERAS RENOVEM EL NOSTRE COMPROMÍS CADA DIA AMB LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

• Defensant, mitjançant el diàleg social que demandem dels governs espanyol i català, i mitjançant la negociació col·lectiva en la nostra tasca quotidiana , la defensa dels drets humans i laborals, denunciant  la situació de retrocés que estem vivint en ambdues àrees, la recrudescència de la violència masclista, la precarietat laboral i econòmica de la població treballadora amb fort impacte sobre les dones i en especial dels grups més vulnerables i discriminats, reivindicant i impulsant l’eradicació de la violència masclista, la millora de les condicions laborals i l’eradicació de les bretxes de gènere en l’ocupació i en la protecció social. 

• Promovent una participació i representació en els diferents àmbits de decisió públics i privats, assegurant especialment la presència equilibrada de les dones en la responsabilitat i la representació sindical. 

• Desenvolupant accions de formació i sensibilització, en els diferents àmbits educatius, laborals, sanitaris, jurídics, policials, etc., en matèria d’igualtat, d’oportunitats i violència masclista, que contribueixin a impulsar els canvis necessaris en les actituds i rols socials adjudicats socialment a dones i homes , que permetin l’eliminació del fenomen de la violència i la discriminació laboral de les dones.

• Atenent, assessorant i acompanyant en la defensa del seus drets als treballadors i treballadores en les situacions concretes de vulneració dels seus drets fonamentals i laborals en relació amb la igualtat de gènere i la conciliació de la vida laboral, familiar i personal

En l’àmbit  europeu e internacional, UGT y CCOO: 

- Reivindiquem la aplicació de les recomanacions realitzades pel Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a Espanya i Catalunya, en les que es reflecteix obertament la situació de retrocés en polítiques d’igualtat, instant al govern a realitzar esforços per respectar els drets de les dones, promoure polítiques d’igualtat eficaces, aplicar accions positives i combatre la violència contra les dones.

- Sol·licitem a Naciones Unidas l’aplicació de la Agenda 2030 pel  desenvolupament sostenible i recolzem la iniciativa de ONU Mujeres “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso a la igualdad de género”.

- Exigim al Govern la ratificació del Conveni 189 de la OIT sobre les treballadores i treballadors domèstics  (2011) així com el compliment del Conveni del Consell d’Europa (Estambul 2011) sobre prevenció  i lluita contra la violència sobre les dones. 

- Valorem que la OIT hagi inclòs en la Conferència internacional de 2018 el greu problema de la violència contra les dones de cara a assolir una acció normativa.

- Exigim majors avenços en els reptes d’igualtat europeus, sol·licitant major transparència en l’aprovació definitiva i el desenvolupament eficaç del  Compromís Estratègic per a la igualtat entre dones i homes 2016-2019 de la Comissió Europea.
  

CCOO Y UGT DENUNCIEM EL GREU IMPACTE QUE SUPOSA LA MANCA DE COMPROMIS I DE ACTIVITAT POLÍTICA CONTUNDENT PER PART DEL GOVERN PER ERADICAR LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES, AIXÍ COM LA DESIGUALTAT I DISCRIMINACIÓ QUE PATEIXEN EN L’OCUPACIÓ.
UGT i CCOO cridem a la participació de treballadores i treballadors i de la ciutadania en el seu conjunt als diferents actes i manifestacions que es celebren amb motiu del 8 DE MARÇ, per reiterar nostre compromís amb la consecució d’una societat més igualitària, justa i democràtica.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario